fbpx

Методичні рекомендації по роботі з інтерактивною дошкою та методика проведення занять з її використанням

Завдання входження України в число найбільш конкурентоспроможних країн світу вимагає підвищення конкурентоспроможності української освіти. Одним з національних пріоритетів є розвиток людських ресурсів, провідна роль в якому належить освіті.

Однією з основних цілей сучасної вищої школи є підготовка професійно компетентного фахівця. Наявність соціального замовлення на підготовку майбутніх фахівців, що володіють необхідним рівнем професійної компетентності в умовах сучасного інформатизованих суспільства, робить вже необхідним використання сучасних інноваційно - освітніх середовищ при підготовці професійно компетентного, здатного креативно та інноваційно мислити фахівця.

Все вище сказане багато в чому залежить від викладацького корпусу, який на сьогоднішній день повинен відрізнятися новим, аналітичним, проектно - конструктивним характером мислення, спрямованим на вдосконалення практики навчання студентів. Для виходу освіти на новий більш якісний рівень потрібно вже сьогодні різко збільшити ефективність праці викладачів, а з нею і якість навчання.

1. Впровадження інтерактивних дощок в освітній процес.

Інтерактивна дошка - сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. Досить тільки доторкнутися до поверхні дошки, щоб почати роботу на комп'ютері. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами та об'єктами, аудіо- і відеоматеріалами, Internet-ресурсами, робити записи від руки прямо поверх відкритих документів і зберігати інформацію. Інтерактивна дошка надає унікальні можливості для роботи і творчості вчителя і учня.

Інтерактивні дошки дозволяють піти від привнесеної комп'ютерної культурою чисто презентаційної форми подачі матеріалу, економлять час заняття за рахунок відмови від конспектування. Студенти після закінчення заняття можуть отримати файл з його записом, який можна вдома переглянути на ПК. Інтерактивні дошки підвищують ефективність подачі матеріалу.

Як показує досвід, найбільші труднощі при впровадженні інтерактивної дошки в вищу освіту виникають при навчанні викладачів ефективному володінню цим обладнанням. Більшість з проблем, з якими стикаються викладачі при створенні електронного варіанту навчального матеріалу, пов'язане з відсутністю достатніх навичок проектування інформаційного простору і призначеного для користувача інтерфейсу, що забезпечують створення ефективних структур, що відповідають новим можливостям представлення інформації.

Тому найважливіше завдання сьогодні - підготовка і перепідготовка професорсько-викладацького складу, точніше навіть, створення викладачів нової формації. Треба не просто освоїти нові технології, а навчитися ефективно, з'єднувати їх зовсім напрацьованим досвідом української педагогіки. Тоді і результат буде іншої якості.

Перше, що необхідно зробити - це провести курси підвищення кваліфікації. У процесі навчання необхідно вивчити можливості і переваги подібних пристроїв, навчитися маніпулювати всіма інструментами інтерактивної дошки і використовувати готовий інтерактивний матеріал, отримати навички самостійної підготовки слайдів для занять з інтерактивною дошкою.

2. Методика розробки занять з використання інтерактивної дошки.

Для того щоб ефективно проводити заняття з використанням інтерактивної дошки нами був розроблений алгоритм, завдяки якому викладач може успішно підготуватися до заняття з використанням інтерактивної дошки.

 • Визначити тему, мету і тип заняття;
 • Створити тимчасову структуру уроку, відповідно до головною метою намітити завдання та необхідні етапи для їх досягнення.
 • Продумати етапи, на яких необхідні інструменти інтерактивної дошки;
 • З резервів комп'ютерного забезпечення відбираються найбільш ефективні засоби.
 • Розглядається доцільність їх застосування в порівнянні з традиційними засобами.
 • Відібрані матеріали оцінюються в часі: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм; рекомендується переглянути і прохронометріровани всі матеріали, врахувати інтерактивний характер матеріалу;
 • Складається часова розгортка (щохвилинний план) уроку.
 • При нестачі комп'ютерного ілюстрованого або програмного матеріалу проводиться пошук в бібліотеці або Інтернеті або складається авторська програма.
 • З знайденого матеріалу збирається презентаційна програма. Для цього пишеться її сценарій.
 • Заздалегідь підготувати студентів до сприйняття заняття з використанням інтерактивної дошки;
 • Апробація уроку.

При створенні заняття з використанням інтерактивної дошки необхідно користуватися певними критеріями відбору інформації.

 • Зміст, глибина і обсяг наукової інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям і рівню працездатності студентів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості.
 • При відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі уникати дальніх планів і дрібних деталей.
 • Зоровий ряд і дикторський тест повинні бути пов'язані між собою, створювати єдиний потік інформації і подавати її в зрозумілою студентам логічної послідовності, порційно кроковим методом в доступному студентам темпі, дикторський текст повинен бути чітким і ясним.
 • Слід уникати великих текстових фрагментів. Неприпустимо використовувати для читання тексту смуги прокрутки або кнопки переходу від екрану до екрану.
 • Інтерфейс повинен бути інтуїтивним.
 • Виділяти в текстах найбільш важливі частини, використовуючи напівжирний і курсивне накреслення знаків.
3. Проведення лекцій з використанням інтерактивної дошки.

Використання інтерактивної дошки дозволяє перейти від традиційної технології проведення лекцій, до нової інтегрованої освітньому середовищі, що включає всі можливості електронного подання інформації.

Викладач в мультимедіа аудиторії отримує замість дошки та крейди потужний інструментарій для представлення інформації в різнорідної формі (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео). У таких системах лектор сам визначає послідовність і форми викладу матеріалу.

Як джерело ілюстративного матеріалу в цьому випадку найбільш зручно використовувати CD ROM або HTML документи. Істотним є і те, що відсутня необхідність ведення студентами конспектів, так як вся навчальна інформація надається їм в електронній формі.

Мультимедіа лекції можна використовувати для викладання будь-якої теми курсу. Якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, як показує практика, суттєво зростають. Крім забезпечення багатою освітнього середовища, тут позначається і те, що викладач, скоротивши час на наступне поширення iнформацiї, отримує значно більше часу на пояснення матеріалу.

Комп'ютерна лекція, розроблена засобами ПЗ Інтерактивної дошки, - це тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, що демонструється на інтерактивній дошці. Основне завдання такої лекції - пояснення нового матеріалу. Але на відміну від традиційної лекції така лекція має великі можливості в залученні ілюстративних матеріалів. Тому лекцію з використанням інтерактивної дошки треба розглядати як новий інструмент в роботі вчителя, що дозволяє створювати наочні і інформаційно насичені уроки.

Інформаційні об'єкти, які демонструються в ході мультимедіа лекції, - це зображення (слайди), звукові та відеофрагменти. Зображення (слайди) представляють собою фотографії, малюнки, графіки, схеми, діаграми. Відеофрагменти - це фільми, включені в лекцію цілком або частково, або мультиплікації, які наочно показують часто недоступні для спостереження процеси і явища. Звукові фрагменти - дикторський текст, музичні чи інші записи, які супроводжують демонстрацію зображень і відеофрагментів.

4. Проведення семінарів і практичних занять з використанням інтерактивної дошки.

Слід зазначити, що для проведення семінарських і практичних занять інформаційні технології використовуються не так часто. Однак як показали сучасні дослідження в галузі освітніх технологій, саме тут лежать величезні резерви в підвищенні ефективності навчання.

Програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє залучити всіх студентів в активну роботу на семінарі, дозволяє студентам активно виконувати індивідуальні та групові рольові вправи, а викладачеві, поряд з можливістю контролю та управління, надаються засоби запису та протоколювання дій студентів для подальшого аналізу і коментування.

Спільне використання єдиного гіперпростору забезпечує можливість творчої співпраці викладача і студентів при навчанні практичним навичкам. Важливе місце при цьому відводиться можливості обміну інформацією між студентами в контексті досліджуваного курсу. Відзначається значне зростання ефективності навчання, коли студент в процесі отримання знань, взаємодіє з іншими студентами, які в свою чергу взаємодіють з гіпермедіа матеріалом курсу.

Висновок.

З усього вищесказаного випливає: з огляду на обставини, продиктованих сучасними умовами, необхідно збільшувати наочність, доступність і в той же час ефективний обсяг наданої студентам в рамках навчання інформації, що представляється практично нездійсненним завданням без залучення сучасних технологій, особливо у викладанні точних наук. За допомогою інтерактивних дощок, без залучення великих фінансових, а також тимчасових витрат, цілком можливо вирішити ці та багато інших проблем. Рішення на базі подібного обладнання допомагають використовувати виділений для проведення навчання час максимально ефективно і збільшити ефективність освіти в цілому.

Інтерактивна дошка - цінний інструмент для навчання. Застосування інтерактивних дощок в сфері освіти відкриває безліч додаткових можливостей.

© 2007- 2022 СМАРТ. Інтерактивні Технології і Системи